خواندن
نویسنده : erfanmm11 - ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
 

در داشنگاه کبمریج انگلتسان تقحیقی روی روش خوادنه شدن کملات در مغز اجنام شده است
که مخشص می کند که مغز انسان تهنا حروف اتبدا و اتنها ی کلمات را پدرازش کرده و
کمله را می خاوند. به هیمن دلیل است که با وجود به هم ریتخگی این نوتشه شما
تواسنتید آنرا بخاونید